Monday, March 28, 2011

घट्ट !
दाना-स्याणा बोल्दा छाया,

जबाब देंण सोची समझी ,

नि देणु झट-पट,

जू तडम तीड़ू,

तव्वा मा रखदी दां ,

नि बणीकर तु उ भट्ट,

कन नाच्दी नीस भेरण

पंडाळ का पाणी सी,

अर ऐंच रेडू

जरा-ज़रा नाज डाल्दु ,

पाट भी शांत ह्वैग तै 

घुम्णु रांदु....  घर्र-घर्र,

बण सकदी त 

तू  बण उ घट्ट !

No comments:

Post a Comment