Sunday, May 3, 2009

पैटौन्दि दां वा पाहडि बांद

देखी खडी बाट्टा मा, मिन वा पाह्डी बांद
गौं बिटीकि छुट्टी खैकी, ड्युटि परै आन्द,
डांडयों मा छांईकी छै, कुयेडी की धुन्द
सुहा छौ पैटण लग्युं तैंकू , जाणकु तै उन्द

पिंग्ली साडी गात परै, हर्यु स्काफ़ मुण्ड
चांदि की कर्दोड कमर, टल्खि कन्धा फुन्ड,
चम-चम चमकुदु छौ ,गला कु गुलबन्द
लट्कदी बिस्वार तैंकि, लंबी नाक मुंद

गौणौन छै स्वाणि मुख्डी, वींकि लक्दक
अथेड्ण्कु आईं छै वा, आददा बाटा तक,
आण कु बोली वै तै, फ्योर अग्ल्या ह्युंद
ढोल्न लगी आंखी छै, बडा-बडा बुन्द

पैटौन्दी सुहा देखी छै, मिन वा पाह्डी बांद
गौं बिटीकि छुट्टी खैकी, ड्युटि परै आन्द,
डांडयों मा छांई की छै, कुयेडी की धुन्द
तैंकू सुहा छौ पैटण लग्युं, जाणकु तै उन्द
-गोदियाल

1 comment: