Monday, May 18, 2009

तु नौनि छै कमालै की (कोरस गढ्वाली गीत)

नौनू:-- हे भाना, ज्वानि च उकालै की,सोला सतरा साले की
बाटु बिरडी जायि ना, तु नौनि छै कमालै की….
तु नौनि छै कमालै की… तु नौनि छै कमालै की

नौनी:-- यु बाटु सुहा ढाल कु, कुमाऊ अर गढवाल कु
उन्द रौडी जायि ना, तु नौनु छै कमाल कु….
तु नौनु छै कमाल कु…. तु नौनु छै कमाल कु

नौनू:-- मठु-मठु कै हिट चुची, मेसि-मेसि कै रख खुटी
कमरि लच्कि जालि त, हकीम बुलौला कख बटी….
हकीम बुलौला कख बिटी,..हकीम बुलौला कख बिटी

बात च य हालै की, वल्या-पल्या छालै की
बाटु बिरडी जायि ना, तु नौनि छै कमालै की….
तु नौनि छै कमालै की…तु नौनि छै कमालै की…

नौनी:-- देखि-देखि कै रख खुटा, चिफुलु च यु बाटु चुचा
खस्स रौडी जायि ना, ढुन्गौ मा यख का उच-ऊचा.
ढुन्गौ मा यख का उच-ऊचा. ढुन्गौ मा यख का उच-ऊचा

रौलु च यु पाल कु, बौण सीलु माल कु
उन्द रौडी जायि ना, तु नौनु छै कमाल कु..
तु नौनु छै कमाल कु… तु नौनु छै कमाल कु…

नौनू:-- ह्युं का ऊचा डान्डा छन, मुन्डा ऐंच घान्डा छन
यु बाटु मा जग-जगहो, किन्गोडा का कान्डा छन..
किन्गोडा का कान्डा छन… किन्गोडा का कान्डा छन

पाति काचा डालै की, तु फ़ान्कि छै ग्विरयाल की
बाटु बिरडी जायि ना तु नौनि छै कमालै की…
तु नौनि छै कमालै की.. तु नौनि छै कमालै की….

नौनी:-- होश आपणा ख्वाइ ना, तु ई उमर गवाइ ना
ज्वानि का ये रंग मा चुचा, रंग्मतु ह्वै जाइ ना…
तु रंग्मतु ह्वै जाइ ना… तु रंग्मतु ह्वै जाइ ना’

रख नाक अपण ख्वाल कु, कर काम इन धमाल कु
उन्द रौडी जायि ना, तु नौनु छै कमाल कु..
तु नौनु छै कमाल कु… तु नौनु छै कमाल कु….

नौनू:-- ज्वानि का ये धैडा मुंद, ओंश की न डाल बुन्द
भाना चुचि इ उमर मा, क्वासु यु प्राणि हुन्द..
कवासु यु प्राणि हुन्द..क्वासु यु प्राणि हुन्द

रख बात यीं जन्जाल की, तु गेडी पर रुमालै की
बाटु बिरडी जायि ना तु नौनि छै कमालै की…
तु नौनि छै कमालै की.. तु नौनि छै कमालै की.. !!

2 comments: